Programma 2018 – 2022

Gemeenteraadsverkiezingen Den Haag 2018

Punt 1. Aanpak islamofobie, intolerantie en discriminatie

De Partij van de Eenheid ziet dat haat en intolerantie in onze stad toenemen. Wij willen een halt toeroepen aan de groeiende trend van xenofobie, islamofobie, moslimhaat, antisemitisme en racisme in onze stad. De Partij van de Eenheid wil met alle democratische middelen weerstand bieden tegen politieke haatzaaiers en electoraal-opportunistische politieke partijen. Want omdat de zwijgende meerderheid stil blijft, is het de taak van de Partij van de Eenheid om hier hard tegen op te treden. De strijd tegen onrecht is een religieuze en maatschappelijke plicht.

Als multiculturele stad kunnen we alleen samenleven als wij elkaar respecteren en accepteren. Uitsluiting op basis van afkomst en religie komt helaas steeds vaker voor. Door ook via het onderwijs in te zetten op de acceptatie van andere religies en culturen zullen intolerantie en haat om langere termijn verminderen.

Doelgroepen moeten hun emancipatiedoelstellingen zelf kunnen bepalen. De gemeente Den Haag heeft dit te respecteren. Zo moet de gemeente slechts een faciliterende rol hebben in het emancipatiebeleid. De inhoudelijke invulling moet worden overgelaten aan de organisaties zelf.

De vrijheid van religie is een groot goed voor de Partij van de Eenheid. Steeds meer politieke partijen willen dit essentiële onderdeel van onze Grondwet aanpassen (inperken). Voor de Partij van de Eenheid bestaat er geen “moderne” of “westerse” Islam. Er is maar één Islam, en iedereen is vrij om -binnen de kaders van de wet- invulling te geven aan zijn of haar geloof.

De “softwar” die de overheid, bepaalde media en diverse subsidie-organisaties voeren tegen praktiserende moslims is zorgelijk. De agenda van assimilatie waarbij moslims die praktiseren worden weggezet als “orthodox” of “radicaal” zullen wij blijven bestrijden. Iedereen heeft recht op religieuze vrijheid, waarbij te allen tijden voorop moet staan dat van een ieder die in Den Haag woont verwacht mag worden dat hij zich op een positieve wijze inzet voor de maatschappij.

De Partij van de Eenheid maakt geen onderscheid in onrecht. Jodenhaat, antisemitisme of islamofobie worden wat ons betreft op exact dezelfde wijze aangepakt.

Naast politieke vertegenwoordiging zetten wij in op verdere emancipatie van de moslimgemeenschap. Onderwijs, medische zorg, sportfaciliteiten, jeugdzorg enz. op islamitische grondslag zijn daarbij essentieel. Het opzetten van een sterke lobby is het beste antwoord op intolerantie en islamofobie.

Als Partij van de Eenheid kiezen we niet voor de slachtofferrol, maar voor vergroting van de weerbaarheid van de islamitische gemeenschap. Een positieve en constructieve inzet en bruggen bouwen tussen de verschillende Haagse gemeenschappen is ons motto.

Punt 2. Stevig en rechtvaardig veiligheidsbeleid, zonder etnisch profileren

De Partij van de Eenheid wil de criminaliteit in de wijken van Den Haag zoveel mogelijk voorkomen en verminderen. Zacht waar het kan, hard waar het moet blijft het credo.
De Partij van de Eenheid staat voor een rechtvaardige en waar nodig, een harde aanpak van het criminele gedrag in de Haagse wijken. Door het in kaart brengen van criminele groepen volgens de shortlistmethodiek, wil de Partij van de Eenheid overlast en verloedering specifiek en gericht bestrijden. Rolmodellen op het gebied van criminaliteit dienen door middel van repressieve maatregelen weggehouden te worden van volgzame jongeren die dreigen af te glijden naar criminaliteit. Bied de zwaardere gevallen een Laatste Kans Aanpak op het gebied van werk en scholing.
Het plaatsen van beveiligingscamera’s, verbetering van straatverlichting en het verhogen van de surveillance van de politie, zijn gelegenheidsbeperkende maatregelen die alleen effectief zijn als deze op meerdere locaties worden toegepast. Door deze alleen in de zogeheten preventiegebieden toe te passen, leidt dit ertoe dat daders elders hun misdrijven gaan plegen. De Partij van de Eenheid wil dit waterbedeffect voorkomen. De maatregelen die genomen worden, moeten de criminaliteit verlagen en niet verplaatsen. Met name de Haagse ondernemers ondervinden nog te vaak overlast. Streng, doch rechtvaardig in de aanpak, waarbij geen enkel onderscheid wordt gemaakt in etniciteit en/of andere achtergronden.
Het koppelen van criminaliteit aan een religieuze overtuiging is afkeurenswaardig en volstrekt onaanvaardbaar. Religieus besef is juist vaak een zeer effectief wapen in de strijd tegen criminaliteit. De politiek dient zich verre te houden van het criminaliseren van religieuze groepen en is in dialoog met religieuze instellingen om op burgerniveau criminaliteit te voorkomen en te bestrijden.
De politie is een veiligheidsorgaan dat dicht bij de Haagse burgers moet staan. Inmiddels is de politie hervormd tot een Nationale Politie en zien we eindelijk erkenning van het probleem dat etnisch profileren heet. Volstrekt onaanvaardbaar. Erkenning is een stap in de goede richting, maar wij zien als Partij van de Eenheid graag dat betrokken agenten ook daadwerkelijk worden gestraft. De gemeente Den Haag dient zich sterk te maken om de Eenheid Den Haag te zuiveren van agenten die etnisch profileren.
De Partij van de Eenheid is een groot voorstander van zogenaamde stopformulieren, waarop exact wordt aangegeven waarom iemand is staande gehouden en op basis waarvan een boete of andere straf wordt opgelegd. Daarnaast pleit de Partij van de Eenheid voor een aparte klachtenprocedure etnisch profileren bij een onafhankelijk instituut. De klachten kunnen dan serieus worden bekeken en maatregelen kunnen genomen worden.
De Partij van de Eenheid is van mening dat agenten moeten worden voorzien van bodycams die alle staande houdingen duidelijk registreren. Door etnisch profileren tegen te gaan wil de Partij van de Eenheid het veiligheidsgevoel van de burger aanwakkeren tot een niveau dat voor zowel de burger als de politie wenselijk is, zonder daarbij de doelen uit het oog te verliezen, namelijk het aanpakken van de juiste personen.
De aangiftebereidheid in veel gebieden in Den Haag is nog te laag, omdat veel burgers geen vertrouwen hebben in een goede afloop. Alleen met goede aangiften kan de politie haar werk naar behoren doen en daarom moet er op grote schaal worden gewerkt aan de aangiftebereidheid onder de burgers. Een grootschalig onderzoek is nodig om te beoordelen waarom de aangiftebereidheid onder burgers zo laag is en aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek gaan we de burger bewegen om altijd aangifte te doen van misdrijven. Uiteraard dient de politie alle aangiften serieus en voortvarend te behandelen. Burgers hebben inzicht in de voortgang van hun aangifte en kunnen in het geval van een klacht rekenen op een effectieve klachtenbehandeling.

Punt 3. Beter en goedkoper parkeerbeleid

Een grote stad als Den Haag ontkomt niet aan parkeerproblematiek en daar dienen we zorgvuldig mee om te gaan. Het is onaanvaardbaar dat in sommige wijken zeven dagen per week betaald parkeren is ingevoerd. Het falende parkeerbeleid is veel Hagenaars een doorn in het oog. De Partij van de Eenheid wil dat het betaald parkeren pas ingevoerd wordt in wijken ná een uitgebreide enquête onder bewoners waaruit blijkt dat de meerderheid dat echt wil.
Daarnaast willen wij de parkeertarieven aanzienlijk verlagen, en zijn we pertinent tegen het uitbreiden van betaald parkeren in de Schilderswijk en Transvaal.

Betaald parkeren kan maximaal tot 6 dagen per week van 09.00 uur tot 18.00 uur worden ingevoerd. Op zondag blijft het gratis parkeren. Burgers moeten bij elkaar op bezoek kunnen gaan, zonder een limiet te hebben op het aantal uren dat ze op bezoek zijn. Tevens pleit de Partij van de Eenheid voor uniforme venstertijden en tarieven voor de hele stad.
Elke Haagse burger heeft recht op een bewonersvergunning tegen een schappelijk tarief, waarmee hij/zij in de hele stad kan parkeren. Wij stoppen de burger niet gedwongen weg in vuile, onveilige en dure parkeergarages.

De vrije keuze voor vervoersmiddel is belangrijk. Hier zijn hoogwaardig (betaalbaar) openbaar vervoer, goede fietsvoorzieningen en voetpaden voor nodig. De Partij van de Eenheid wil een pilot om de haalbaarheid te toetsen voor gratis vervoer voor 65-plussers.

Het aantal parkeerplaatsen moet in sommige wijken verhoogd worden en de fietsers moeten hun fiets in hun eigen straat kwijt kunnen. In de wijken Transvaal, Schilderswijk, Spoorwijk en Laak zijn er nog altijd te weinig fietsenrekken, deze voorzieningen willen wij uitbreiden.
De Partij van de Eenheid wil dat er op feestdagen gratis kan worden geparkeerd in de stad.

Punt 4. Economie: meer ruimte voor ondernemers

Ook in 2018 blijven in Den Haag de gevolgen van de economische crisis nog steeds voelbaar. De werkloosheid loopt op en er worden meer faillissementen uitgesproken. Steeds meer mensen zijn afhankelijk van een uitkering, waaronder ook veel jongeren die met een goed diploma van school afkomen. Naar de mening van de Partij van de Eenheid zitten nog steeds teveel mensen in de bijstand en dat biedt geen perspectief op verbetering, indien mensen hierin blijven. Echter, wij gaan geen mensen pesten met harde onbeschofte huisbezoeken, maar pakken alleen de fraudeurs aan. Geduldig en gericht zetten we de teams in op de hotspots. De welwillende burger die in de bijstand zit, wordt begeleid naar een baan door externe professionals in te schakelen. Deze professionals hebben reeds in andere steden aantoonbaar resultaat geboekt door duizenden bijstandsgerechtigden aan een betaalde baan te helpen. Een persoonsgerichte begeleiding naar een baan is het credo.

In Den Haag is de werkloosheid onder met name Turkse en Marokkaanse Hagenaars heel erg hoog; maar liefst meer dan de helft binnen deze gemeenschappen is werkloos. Dat vraagt om maatwerk, en onze aanpak bestaat uit het in kaart brengen van de typen werkloosheid, om vervolgens maatwerk te kunnen leveren om zoveel mogelijk burgers aan een baan te helpen. Omscholing, bijscholing, aanbod van de Nederlandse taal. Extra aandacht juist voor deze groepen om het isolement te doorbreken. Daar waar mensen multicultureel vakmanschap tonen en dit willen omzetten in ondernemingsmogelijkheden ondersteunt de gemeente dit van harte door faciliteiten en met behoud van uitkering in de beginfase. Iedereen doet mee en staat niet aan de kant.
De wijkeconomie in de diverse wijken is van cruciaal belang om werkgelegenheid en stageplaatsen te creëren. Wat de Partij van de Eenheid betreft wordt het aanbod van ondernemingen in met name de krachtwijken een stuk veelzijdiger dan het huidige aanbod. De krachtwijken hebben advocatenkantoren, adviesbureaus, makelaarskantoren enz. nodig en niet de zoveelste bar of shisha lounge die de leefbaarheid onder druk zetten en jongeren beschadigt!

Ondernemers hebben veel last van belemmerende regelgeving en overbodige bureaucratie. De Partij van de Eenheid wil ondernemers meer ruimte geven, en meer inzetten op mogelijkheden voor start-ups. Grote ondernemingen hebben aanspraak op allerlei lucratieve regelingen, terwijl de kleine en middelgrote ondernemer wordt gezien als melkkoe. Juist de kleine en middelgrote ondernemingen zijn de ruggegraat van de lokale economie. De Partij van de Eenheid wil een vermindering en vereenvoudiging van ambtelijke regelgeving, en lagere tarieven voor vergunningen. Daarnaast willen we een compensatie voor ondernemers die last hebben van inkomensderving door (langdurige) werkzaamheden aan infrastructuur waardoor zij klandizie mislopen.

Punt 5. Aanpak zwerfvuil: schone straten

Veel wijken in Den Haag zijn ondanks het plaatsen van de ondergrondse vuilcontainers nog steeds smerig. De Partij van de Eenheid pleit voor een hardere aanpak van de vervuiler in de stad. De Partij van de Eenheid wil dat opsporingsambtenaren in burgerkleding dag en nacht worden ingezet om de vervuilers aan te pakken. Repressie voor de vervuilers, de vervuiler betaalt!

Er moeten meer afvalbakken worden geplaatst op locaties waar er te weinig zijn. Op deze manier kan het ontstaan van zwerfafval voorkomen worden.

Volgens veel ondernemers eist de gemeente dat men zelf zorgdraagt voor het plaatsen van containers voor afval. Deze afvalcontainers mogen niet binnen staan, en ook niet op de stoep. Los van de onheuse bejegening door gemeentelijke handhavers waar veel ondernemers over klagen, wordt men ook opgezadeld met extra kosten en is deze situatie onwerkbaar. De Partij van de Eenheid pleit dan ook voor de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers in Den Haag die specifiek bestemd zijn voor ondernemers.

Het onderhoud van de straten, pleinen en speelplekken in de wijken van Den Haag behoren tot de kerntaken van het gemeentelijke bestuur. Op speelplekken geldt een rookverbod, zodat onze kleinsten worden beschermd tegen de schadelijke gevolgen van meeroken.

Den Haag zal in de de de periode 2017 – 2020 jaarlijks rond de € 102 miljoen investeren in Kunst en Cultuur. De begroting van 2017 bestaat voor het grootste deel uit subsidies aan culturele instellingen in Den Haag namelijk 59%.

Punt 6. Gelijke kansen voor iedereen op werk en scholing

De Partij van de Eenheid kiest niet voor de slachtofferrol maar legt de nadruk op de eigen kracht van de diverse groepen mensen die onze stad rijk is. Het verbinden van die eigen kracht vereist saamhorigheid, om in ieder geval de gezamenlijke belangen te behartigen.

De verbindingsfactor bij uitstek is het leren van de Nederlandse taal. Meer dan dat dit een plicht is vindt de Partij van de Eenheid het een recht om de taal te leren. Recht op de taal die deuren opent en misverstanden wegneemt en de weerbaarheid vergroot onder de burgers. Er wordt wat ons betreft niet bezuinigd op het taalaanbod, maar juist geïnvesteerd in grootschalige professionele taalcursussen, zoals Taal in de Buurt en andere initiatieven die gericht zijn op het leren van de verbindende Nederlandse taal.
Den Haag is een kleurrijke stad met een pluriforme samenleving waarin soms culturen langs elkaar heen leven. Dat ziet de Partij van de Eenheid graag anders. De Partij van de Eenheid legt nadruk op alles wat de eenheid in onze samenleving versterkt. Discriminatie en uitsluiting horen niet thuis in Den Haag. Vanzelfsprekend hoeft men niet dezelfde opvattingen en leefwijzen te delen.

Waar het echter aankomt op de algemene raakvlakken in de samenleving zoals scholing, werk, stageplekken en overheidsinstellingen kan er geen sprake zijn van discriminatie en uitsluiting. Iedereen is nodig en iedereen is van waarde, ongeacht etnische of religieuze achtergrond. Mensen moeten beoordeeld worden op kennis en kwaliteiten en op dat wat ze te bieden hebben, niet op hun afkomst of religie. Iedereen dient op de algemene terreinen die we met zijn allen delen geaccepteerd te worden.

De Partij van de Eenheid zal zich zoals u dat van ons gewend bent inzetten op de bestrijding van intolerantie en islamofobie. Naast onderlinge dialoog en het bouwen van bruggen tussen de bevolkingsgroepen om samen sterk en saamhorig de problemen te lijf te gaan willen wij dat discriminatie en haat keihard worden aangepakt!
Bedrijven en instellingen die zich schuldig maken aan discriminatie moeten dat gaan voelen. De gemeente houdt wat de Partij van de Eenheid betreft een zwarte lijst bij van bedrijven die bewezen discrimineren, plaatst deze op de gemeentelijke site en doet hier geen zaken mee.
De gemeente zelf is een afspiegeling van de samenleving en weert geen mensen op basis van een hoofddoek of keppeltje. Mensen hebben recht op hun religieuze normen en waarden en dienen hierin beschermd te worden. De Partij van de Eenheid staat voor verhogend aanpassingsvermogen met behoud van de eigen identiteit.

Geen assimilatie, maar integratie met behoud van de eigen (religieuze) identiteit is onze norm!

Wij streven naar een Den Haag waarin ontmoedigende discriminatie plaats maakt voor aanmoedigende saamhorigheid. Daarom pleit de Partij van de Eenheid voor een algehele acceptatiecode die geïmplementeerd gaat worden in onze stad.
Alleen samen kunnen wij een samenleving realiseren waarbij wederzijds respect, saamhorigheid en onderling vertrouwen de norm is. Alleen samen kunnen we een vuist maken tegen populisme, intolerantie en haat!

Punt 7. Betaalbare woningen

De Partij van de Eenheid vindt dat iedereen in Den Haag recht heeft op een betaalbare huurwoning. Kopen is immers niet voor iedereen weggelegd. Echter, er is een behoorlijke woningnood en dat zorgt nog steeds voor lange wachtlijsten. Daarnaast wordt het aantal sociale huurwoningen steeds schaarser.

Wij pleiten voor zo min mogelijk sloop, indien renovatie kan leiden tot goede duurzame huurwoningen. Bij nieuwbouw pleiten wij voor minimaal 35 procent sociale huurwoningen.

Malafide huisjesmelkers die woekerprijzen vragen voor slecht onderhouden woningen worden beter aangepakt en beboet.
De Partij van de Eenheid is voorstander van woongroepen voor ouderen met diverse culturele achtergronden. Het betreft veelal migranten van de eerste generatie die zich prettiger voelen in een eigen culturele omgeving en de gemeente moet dat mogelijk maken en een passend aanbod doen waar behoefte aanwezig is.

Den Haag is een internationale stad waar veel studenten naar toe komen om een studie te volgen en voor deze studenten zijn kamers nodig. Naast studentenhotels, stimuleren wij de particuliere kamerverhuur en wordt er geen onderscheid meer gemaakt in het aantal mensen dat per wijk in een woning een kamer mag huren. Het aantal kamers is het aantal huurders. Uiteraard handhaaft de gemeente om misbruik te voorkomen.

Punt 8. Geen assimilatie maar volwaardig burgerschap

De Partij van de Eenheid kiest niet voor de vreselijke begrippen integratie en assimilatie, maar legt de nadruk op de eigen kracht van de vele diverse groepen mensen die onze stad rijk is. En het verbinden van die eigen krachten vereist met name volwaardig burgerschap, waarbij mensen als gelijken worden gezien in het publieke domein. Uiteraard heeft iedereen zijn/haar eigen culturele achtergrond of religieuze principes en wij vragen als Partij van de Eenheid nooit aan mensen om afstand te doen van hun identiteit.
De andere kant van de medaille is dat stevig wordt ingezet op acceptatie van mensen zoals ze zijn. Mensen hebben allemaal hun eigen kwaliteiten en het accepteren van mensen op een werkplek kan wat de Partij van de Eenheid betreft nooit afhangen van het dragen van een hoofddoek of kruisje. De gemeente dient een stevig acceptatiebeleid uit te dragen, waarbij elk mens wordt geaccepteerd, ongeacht of men diens opvattingen of levenswijze gepast vindt. Voor excessen hebben we de wet en we gaan uit van plichtsgetrouwe burgers die opereren binnen de kaders van de wet.

De Partij van de Eenheid verwerpt stellig de “twee maten politiek” van de huidige media en gezagsorganen in onze stad. Een opiniemaker die de Islam aanvalt en bekritiseert, heeft net zoveel rechten en wettelijke plichten als de Imam die een andere opvatting heeft over de Westerse vorm van leven. Dat heet immers echte vrijheid van meningsuiting. Het Openbaar Ministerie en uiteindelijk de Rechter zijn de enige aangewezen partijen die meningen en opvattingen toetsen aan de wettelijke criteria en niet de politici. Als Partij van de Eenheid werpen wij geen barrières op tegen de komst van gebedshuizen, imams, priesters of rabbijnen op basis van hun opvattingen en meningen.

Wat de Partij van de Eenheid betreft is discriminatie niet alleen een zwart-wit probleem, maar ook discriminatie tussen de diverse multiculturele groepen zelf is ons een doorn in het oog. De Partij van de Eenheid zal inzetten op de onderlinge dialoog en het bouwen van bruggen tussen de bevolkingsgroepen om samen sterk en saamhorig de problemen te lijf te gaan. Wij hebben als burgers van deze stad allemaal gezamenlijke doelen en samen staan wij sterk!

Punt 9. Islamitisch Voortgezet Onderwijs in Den Haag

De Partij van de Eenheid is voorstander van een kwaliteitsimpuls in het onderwijs. Investeren in het onderwijs is investeren in de toekomst. Goed onderwijs opent de deur van ieders persoonlijke ontwikkeling en geluk en baant hiermee een weg naar de arbeidsmarkt. Goed onderwijs moet kansen bieden voor een ieder in onze samenleving om zichzelf optimaal te kunnen ontplooien in een brede vorming op het gebied van kennis en talent. Dus ook op het gebied van sociale vaardigheden, creativiteit, burgerschap en mens en maatschappij. Met goed onderwijs trek je het individu mee op ontdekkingsreis om interesses en kwaliteiten te vormen. Voor elk individu is er plek in onze samenleving.

Een zorgelijk feit is dat de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs daalt. Het onderwijs biedt te weinig uitdaging om het beste uit jezelf te halen. Een tekort aan deskundigheid loopt op. De Partij van de Eenheid pleit voor uitdaging van onze intellectuele toppers en wil voorkomen dat ze afhaken. Door flexibel beleid moet voorkomen worden dat jongeren onder- of bovenadvisering krijgen. Taal- en rekenachterstanden moeten vroegtijdig gesignaleerd en verholpen worden. Ook het niveau van de docenten moet dringend omhoog. De leraar staat centraal en bepaalt het niveau van het onderwijs. De Partij van de Eenheid investeert daarom in ontwikkeling en appreciatie van docenten. Om dit te realiseren wordt het kwaliteitsverhogende Actieplan Leerkracht ter verbetering van de lerarenbeloning onverkort doorgevoerd.

De Partij van de Eenheid garandeert de vrijheid van onderwijs en specifiek Islamitisch onderwijs. Kwaliteit is hierbij van cruciaal belang. De Partij van de Eenheid wil Islamitische scholen zien die ruim boven de maat presteren en op een transparante en professionele wijze excellent onderwijs bieden. Niet met als doel om een nieuwe verzuiling te creëren, maar om toppers af te leveren die zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid en een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij.
Islamitische basisscholen zijn er voldoende, maar in Den Haag is er behoefte aan kwalitatief hoogwaardig Islamitisch Voortgezet Onderwijs. Juist in de kwetsbare puberleeftijd is het van groot belang dat onze kinderen les krijgen in een veilige lesomgeving, waar islamitische wijze van opvoeden en visie gewaarborgt is.

Voor de Partij van de Eenheid is het realiseren van Islamitisch Voortgezet Onderwijs in Den Haag daarom een belangrijke prioriteit!

Uiteraard respecteert de Partij van de Eenheid alle vormen van bijzonder onderwijs op welke grondslag dan ook en dient hier ruimte voor te zijn.

Punt 10. Betere aanpak van armoedebestrijding

Armoede is ingrijpend en heeft een hele grote impact op veel gezinnen in onze stad. Het is een belangrijke oorzaak van achterstanden, sociale uitsluiting en zelfs isolement. Voor mensen met weinig geld zijn dagelijkse zaken als een uitje of boodschappen doen niet vanzelfsprekend . Vooral de impact op kinderen in deze gezinnen is behoorlijk groot, want zij kunnen vaak in tegenstelling tot hun leeftijdsgenootjes veel dingen niet doen.

Voorkomen is natuurlijk veel beter dan genezen, dus de eerste stap van armoedebestrijding is zorgen dat problemen zo vroeg mogelijk gesignaleerd worden. De schuldhulpverlening moet toegerust worden om met hulp van woningbouwcorporaties, telefonieproviders, energiebedrijven en zorgverzekeraars tijdig problemen te signaleren. Schulden zijn als een brand: hoe eerder je erbij bent hoe beter het probleem te beheersen is. Dat heeft onder andere te maken met het wilde westen van incassobureaus die de zaak vaak alleen maar verergeren, door allerlei extra boetes (‘administratiekosten’) te innen. Schuldhulpverlening moet altijd voor iedereen beschikbaar zijn, ook voor mensen die fraude hebben gepleegd.

Jongeren dienen beter voorgelicht te worden, zodat ze geen verplichtingen aangaan waardoor ze zwaar in de problemen komen. Voor jongeren die al zwaar in de schulden zitten, handhaven we het programma waarbij de gemeente bepaalde schulden aflost en jongeren begeleidt naar een schuldenvrij bestaan.

De Ooievaarspas wordt gehandhaafd en waar nodig uitgebreid, zodat de allerarmsten in onze stad profiteren van de voordelen. Zo wil de Partij van de Eenheid meer geld voor de tegemoetkoming ouderbijdragen voor de kinderen en hoeft er geen geld binnen de Ooievaarspas te worden besteed aan kunst en cultuur.

De Partij van de Eenheid pleit voor het in stand houden van het Collectieve Verzekeringscontract voor de Zorg.

Punt 11. Dierenwelzijn

Moslims worden vanuit de islamitische wetgeving verplicht om respectvol om te gaan met de aarde en alles wat er leeft. Dit rentmeesterschap neemt de Partij van de Eenheid zeer serieus. Wij streven naar een duurzame maatschappij en een groener en diervriendelijker Den Haag.

Wij komen op voor de zwakkeren in de samenleving en daarbij horen uiteraard ook de dieren in onze stad. Dierenmishandeling en verwaarlozing moet harder worden aangepakt. Dit geldt voor zowel huisdieren als in het wild levende dieren. De gemeente moet gestructureerd bijdragen aan het vervoer en de opvang en verzorging van dieren in dierenasielen. Het gebruik van dieren in levende kerststallen wordt verboden. Evenals het gebruik van dieren in circussen en tijdens andere evenementen. De gemeente mag hiervoor geen vergunningen verlenen.

Mensen die zijn veroordeeld voor dierenmishandeling krijgen een wettelijk verbod op het houden van (huis)dieren

Bomenkap wordt zoveel mogelijk beperkt. Den Haag heeft juist méér natuur nodig en niet minder. Wij zien graag meer natuur in de wijken, natuurspeelplaatsen en groene daken. Ook moet het voor bijen aantrekkelijk worden gemaakt om onze stad gezond te houden.

Punt 12. Internationaal

Den Haag, Internationale stad van echte vrede en gerechtigheid!

Als Partij van de Eenheid in de gemeenteraad van DE internationale stad bij uitstek, hechten wij veel waarde aan echte vrede en gerechtigheid. Dat betekent dat wij versterkte aandacht zullen vragen voor een veroordeling van de Zionistische terreurstaat, zolang de rechten worden geschonden van de Palestijnse burgers. Den Haag dient zich actief in te zetten voor een boycot van Zionistische producten en druk uit te oefenen op de nationale politiek om de wandaden van de Zionistische bezetters te stoppen. Zonder gerechtigheid kunnen we immers nooit spreken van een oprechte vrede.

Ook zet de Partij van de Eenheid zich in om de kwestie Kashmir onder de politieke aandacht te krijgen. De mensenrechten in Kashmir worden al sinds jaar en dag op brute wijze geschonden door India en Den Haag kan als internationale stad meer doen om de noodsituatie van het volk van Kashmir te erkennen. Druk uitoefenen op de nationale politiek is een optie, maar ook op zakelijk vlak kan de gemeente Den Haag een steviger standpunt innemen tegen India om de mensenrechtenschendingen in Kashmir aan de kaak te stellen.

Veel Hagenaars zijn van Marokkaanse origine met roots in de Rif. In het Rifgebied is het al maanden onrustig, omdat veel mensen legitieme eisen hebben met betrekking tot onderwijs, gezondheidszorg en integer bestuur. Deze onrust heeft ook zijn invloed op de gemoedsrust van onze Haagse Marokkaanse burgers die veel familie hebben in het gebied. Wat de Partij van de Eenheid betreft betuigt Den Haag steun aan de mensen in de Rif, door samen te werken met organisaties in Den Haag die zich oprecht zorgen maken over de situatie en deze willen verbeteren. Het lot van de talloze gevangenen die zonder vorm van proces vastzitten, komt beter onder de aandacht en mensenrechtenschendingen worden veroordeeld. Een gezonde Rif is ook van positieve invloed op de Marokkaanse Hagenaars.

Den Haag moet zich als Internationale stad van Vrede en Recht inzetten voor het herstel van de betekkingen met Turkije. Turkije is een democratie waarin de bevolking het voor het zeggen heeft. De Turkse regering van president Erdogan heeft een democratisch mandaat. Nederland moet dit accepteren en zich niet mengen in de interne aangelegenheden van soevereine landen. De Partij van de Eenheid wil dat het stadsbestuur van Den Haag zijn invloed uitoefend en hier op een contructieve wijze aan meewerkt.