Over de partij

De Partij van de Eenheid is in de eerste plaats opgericht om de belangen van de Islamitische gemeenschap in Den Haag te behartigen. Dit kunnen hele praktische belangen zijn tot ideologische belangen die vallen binnen het recht op godsdienstvrijheid. De islamitische normen en waarden zullen te allen tijde leidend zijn bij de handelingen van de partij. Politieke standpunten worden getoetst aan de Islamitische leer. De partij vertegenwoordigt geen specifieke stroming in de Islam. Er is maar één Islam, de Islam van Allah de Verhevene en Zijn Profeet vrede zij met hem. De partij verwerpt verdeeldheid en roept op tot eenheid volgens de Sunnah van Allah de Verhevene en Zijn Profeet vrede zij met hem. Waar nodig zal advies worden ingewonnen bij erkende geleerden en islamitische instituten. Waar nodig zal de partij ook de belangen van niet-moslims vertegenwoordigen. Onze partij is fel gekant tegen onrechtvaardig handelen, ongeacht wie daar het slachtoffer van wordt. Elke burger heeft recht op ondersteuning in geval van onrecht en de partij zal elke burger ondersteunen in strijd tegen onrecht. We zijn ten slotte één stad, waar iedereen gelijke rechten en plichten heeft.

Een ander belangrijk doel van de partij is tevens om de kloof tussen moslims en niet-moslims te dichten en te streven naar een samenleving op basis van wederzijds respect en begrip.
Het voeren van een (Politieke) dialoog, het delen van kennis en het openstaan voor andere culturen en religies zijn hierbij een belangrijk middel. De partij, respecteert andere religies, volgens het concept van de Islam, waarbij bijvoorbeeld de joodse en christelijke medemensen worden gezien als de Mensen van het Boek. De partij stimuleert dan ook met name de goede verstandhouding tussen kerken, synagogen en moskeeën en zal altijd om bescherming vragen voor deze gebedshuizen tegen welke vorm van agressie dan ook. Om religie een belangrijke positie in onze samenleving te blijven geven investeert de partij in een nauwe band met voorgangers en vertegenwoordigers van andere religies, aangezien gelovigen een gezamenlijk doel hebben.

De partij is een pragmatische en positieve partij, die haar taak in het democratische bestel naar eer en geweten zal uitvoeren. Dit doet de partij door actief (stevig) het debat aan te gaan met andere partijen, inclusief de anti-Islam partijen. Daarnaast gebruikt de partij alle politieke en juridische middelen om de belangen van onze achterban zo optimaal mogelijk te behartigen.

De Partij van de Eenheid streeft naar eenheid. Eenheid binnen de Islamitische gemeenschap en eenheid tussen moslims en niet-moslims!