Missie & visie

De Partij van de Eenheid is in de eerste plaats opgericht om de belangen van de Islamitische gemeenschap in Den Haag te behartigen en op te komen voor alle mensen die een beroep op de partij doen.

De Islamitische normen en waarden zijn leidend bij de handelingen van de partij.

Onze politieke standpunten zullen te allen tijden worden getoetst aan de Islamitische leer. Waar nodig wordt advies ingewonnen bij instellingen en erkende personen met kennis van de bronnen van de Islam.

De partij vertegenwoordigt geen specifieke stroming in de Islam. Er is maar één Islam, de Islam van Allah De Verhevene en Zijn Profeet Vrede zij met Hem en zoals deze is gecontinueerd en uitgedragen door de vrome voorgangers, moge Allah tevreden met hen zijn.

De menselijke waarde staat voorop en vanuit Islamitisch perspectief zijn wij verplicht om onrecht en ongelijkheid aan te kaarten en te bestrijden. Onze partij komt dus niet specifiek op voor moslims, maar voor alle burgers die een beroep op onze partij doen. Juist in deze omstandigheden van wederzijds wantrouwen en diepliggende onverdraagzaamheid, ziet de partij het als een plicht om goed en sterk burgerschap te promoten.

Wat onze partij betreft, doet iedereen mee. Wij willen elke vorm van discriminatie aanpakken en geloven in de kracht van eenheid en diversiteit. Onze burgers weten als geen ander wat er in de stad speelt, daarom moet er vaker en beter geluisterd worden naar de mensen in de wijk.

Het is de plicht van de partij om waar nodig de misstanden binnen de eigen gemeenschap aan de kaak te stellen en deze misstanden te bestrijden. De partij loopt niet weg voor haar verantwoordelijkheden en verafschuwt haat, geweld, onrecht en misdaad en zal met alle mogelijke middelen in samenwerking met anderen deze zaken aanpakken en bestrijden.

Het doel van de partij is tevens om de kloof tussen moslims en niet-moslims te verkleinen, te streven naar een samenleving op basis van wederzijds respect en begrip en bovenal een veilige omgeving te waarborgen waarin geen plaats is voor haat en geweld uit welke hoek dan ook.