In de naam van Allah, de Barmhartige, de Erbarmer,

Voor u ligt het verkiezingsprogramma met acht kernpunten waar de Partij van de Eenheid zich de komende jaren sterk voor wil maken, met de Wil van Allah. Wij zijn een partij op Islamitische grondslag, maar benadrukken eens te meer dat we er zijn voor iedereen in onze stad die onze hulp nodig heeft. Dit zijn wij verplicht vanuit onze grondslag en ons motto is dan ook “Voor, Naast en Samen met U”!

Met dit programma willen wij u bewust maken van de keuzes die gemaakt kunnen worden als alternatief voor het slechte college dat de afgelopen jaren in Den Haag heeft geregeerd. Een college dat Den Haag heeft opgezadeld met prestigieuze bouwprojecten van honderden miljoenen Euro’s, zoals een Spuiforum, een Sportcampus en de Scheveningse Haven. Geld dat naar mening van de Partij van de Eenheid veel beter besteed had kunnen worden aan de activering van Haagse burgers, ongeacht welke achtergrond dan ook. Geld dat besteed had kunnen worden aan de menselijke aspecten, zoals zorg, welzijn, economie, werkgelegenheid in plaats van het te pompen in stenen.

Daarnaast wil de Partij van de Eenheid een verenigde stad EN van de diverse gemeenschappen zien dat er eigen verantwoordelijkheid is. Plichtsbesef alvorens de rechten op te kunnen eisen! Wij gaan uit van de eigen kracht van de diverse gemeenschappen en mensen hebben recht op hun religieuze en culturele identiteit, zonder uitzondering! Daar waar mensen anderen tot last zijn treden wij op en corrigeren wij streng doch rechtvaardig. En welwillenden verdienen respect en waar nodig een extra steun in de rug.
De Partij van de Eenheid wil ook de komende periode laten zien dat vrees voor de Islam absoluut niet nodig is en treedt met iedereen hierover in een verregaand debat. Wij sluiten niemand uit en reiken zelfs de grootste tegenstanders van de Islam de hand. Wij staan niet voor de slachtofferrol of de kleinzerigheid maar gaan ferm het debat aan en sluiten compromissen, zoals ons mooie geloof ons dat leert! De kernwaarde blijft voor ons als partij te allen tijde: de menselijke waarde! Vreedzaam en met respect voor elke opvatting in onze mooie stad.Geef ons op 19 maart 2014 uw stem en u stemt daarmee voor EENHEID in ons mooie Den Haag!

Met de beste groeten en meeste respect,

A. Khoulani en A. van Doorn

Lijsttrekkers PvdE

Onze standpunten

Saamhorigheid

De Partij van de Eenheid kiest duidelijk niet voor de vreselijke begrippen integratie en assimilatie, maar legt de nadruk op de eigen kracht van de vele diverse groepen mensen die onze stad rijk is. En het verbinden van die eigen krachten vereist saamhorigheid, om in ieder geval de gezamenlijke belangen te behartigen en daar waar mogelijk te realiseren.

De verbindingsfactor bij uitstek, is het leren van de Nederlandse taal. Meer dan dat dit een plicht is, vindt de Partij van de Eenheid het een recht om de taal te leren! Recht op de taal die deuren opent en misverstanden wegneemt en de weerbaarheid vergroot onder de burgers. De Partij van de Eenheid wil mensen wakker schudden en bewust maken van het leren van de Nederlandse taal, zodat het niet eens meer als een plicht wordt ervaren maar als een pure noodzaak. Er wordt wat ons betreft niet bezuinigd op het taalaanbod, maar juist geïnvesteerd in grootschalige professionele taalcursussen, zoals Taal in de Buurt en andere initiatieven die gericht zijn op het leren van de verbindende Nederlandse taal.

Den Haag is een kleurrijke stad met een pluriforme samenleving, waarin de vele culturen langs elkaar heen leven. Dat ziet de Partij van de Eenheid graag anders. De Partij van de Eenheid legt nadruk op alles wat de eendracht in onze samenleving versterkt. Discriminatie en uitsluiting horen niet thuis in Den Haag. Vanzelfsprekend hoeft men niet dezelfde opvattingen en leefwijzen te delen.
Waar het echter aankomt op de algemene raakvlakken in de samenleving, zoals werk en overheidsinstellingen, kan er geen sprake zijn van discriminatie en uitsluiting. Iedereen is nodig en iedereen is van waarde, ongeacht achtergrond. Mensen moeten beoordeeld worden op kennis en kwaliteiten en op dat wat ze te bieden hebben. Iedereen dient op de algemene terreinen die we met zijn allen delen geaccepteerd te worden.

Wat de Partij van de Eenheid betreft is discriminatie niet alleen een zwart-wit probleem, maar ook discriminatie tussen de diverse multiculturele groepen zelf is ons een doorn in het oog. De Partij van de Eenheid zal inzetten op de onderlinge dialoog en het bouwen van bruggen tussen de bevolkingsgroepen om samen sterk en saamhorig de problemen te lijf te gaan. Wij hebben als burgers van deze stad allemaal gezamenlijke doelen en samen staan wij sterk!

Bedrijven en instellingen die zich schuldig maken aan discriminatie moeten aangepakt worden. De gemeente houdt wat de Partij van de Eenheid betreft een zwarte lijst aan van bedrijven die uit nader onderzoek blijken te discrimineren, plaatst deze op de gemeentelijke site en doet hier geen zaken mee.

De gemeente zelf is een afspiegeling van de samenleving en weert geen mensen op basis van een hoofddoek of keppeltje. Mensen hebben recht op hun religieuze normen en waarden en dienen hierin beschermd te worden. De Partij van de Eenheid staat ook voor verhogend aanpassingsvermogen met behoud van de eigen identiteit. De Partij van de Eenheid streeft naar een Den Haag waarin ontmoedigende discriminatie plaats maakt voor aanmoedigende saamhorigheid. Daarom pleit de Partij van de Eenheid voor een algehele acceptatiecode die geïmplementeerd gaat worden in onze stad.

Openbare orde en veiligheid

Aanpak criminaliteit
De Partij van de Eenheid wil de criminaliteit in de wijken van Den Haag zoveel mogelijk voorkomen en verminderen. Zacht waar het kan, hard waar het moet is het credo. De Partij van de Eenheid staat voor een rechtvaardige, waar nodig, een harde aanpak van het criminele gedrag in de Haagse wijken. Door het in kaart brengen van de overlastgevende groepen volgens de shortlist-methodiek, wil de Partij van Eenheid overlast en verloedering specifiek en gericht bestrijden. Rolmodellen op het gebied van criminaliteit dienen door middel van repressieve maatregelen weggehouden te worden van volgzame jongeren die dreigen af te glijden naar criminaliteit. Bied de zwaardere gevallen een Laatste Kans Aanpak op het gebied van werk en scholing en maak ze duidelijk dat hierna slechts repressie in het verschiet ligt. Het plaatsen van beveiligingscamera’s, verbetering van straatverlichting en het verhogen van de surveillance van de politie, zijn gelegenheidsbeperkende maatregelen die alleen effectief zijn als deze op meerdere locaties worden toegepast. Door deze alleen in de zogeheten preventiegebieden toe te passen, leidt dit ertoe dat daders elders hun misdrijven gaan plegen. De Partij van de Eenheid wil dit waterbedeffect voorkomen. De maatregelen die genomen worden, moeten de criminaliteit verlagen en niet verplaatsen. De overlastwet kan vaker toegepast worden en stalk de straatstalkers! is het uitgangspunt in gebieden waar veel overlast en criminaliteit voorkomt. Streng, doch rechtvaardig in de aanpak, waarbij geen enkel onderscheid wordt gemaakt in etniciteit en/of andere achtergronden. Het koppelen van criminaliteit aan een religieuze overtuiging is afkeurenswaardig en volstrekt onaanvaardbaar. Religieus besef is juist vaak een zeer effectief wapen in de strijd tegen criminaliteit en de politiek dient zich verre te houden van het criminaliseren van religieuze groepen. De politiek dient in dialoog te treden met religieuze instellingen om op burgerniveau criminaliteit te voorkomen en te bestrijden.

De politie is een veiligheidsorgaan dat dicht bij de Haagse burgers moet staan. De actualiteiten liegen er niet om; de politie heeft de laatste maanden onder hoge druk gestaan. Het etnisch profileren is niet wat dit orgaan moet uitstralen. Agenten die zich in ons korps schuldig maken aan etnisch profileren, moeten per direct uit het korps worden verwijderd. Door etnisch profileren tegen te gaan wil de Partij van de Eenheid het veiligheidsgevoel van de burger aanwakkeren tot een niveau dat voor zowel de burger als de politie wenselijk is, zonder daarbij de doelen uit het oog te verliezen, namelijk het aanpakken van de juiste personen.

De aangiftebereidheid in veel gebieden in Den Haag is nog te laag, omdat veel burgers geen vertrouwen hebben in een goede afloop. Alleen met goede aangiften kan de politie haar werk naar behoren doen en daarom moet er op grote schaal worden gewerkt aan de aangiftebereidheid onder de burgers. Een grootschalig onderzoek is nodig om te beoordelen waarom de aangiftebereidheid onder burgers zo laag is en aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek gaan we de burger bewegen om altijd aangifte te doen van misdrijven. Uiteraard dient de politie alle aangiften serieus en voortvarend te behandelen. Burgers hebben recht op inzicht in de voortgang van hun aangifte en kunnen in het geval van een klacht rekenen op een effectieve klachtenbehandeling.

Klachtenprocedure politie
Elke aangifte, in welke vorm of maat dan ook, moet te allen tijde op rechtvaardige wijze in behandeling genomen worden. De Partij van de Eenheid pleit voor een heldere en overzichtelijke klachtenprocedure voor de burger. Tevens zetten wij in bij de landelijke politiek om de klachtenprocedure door een externe commissie te laten toetsen. Eerlijk en rechtvaardig!

Leefomgeving en milieu

Afvalbeleid
Veel wijken in Den Haag zijn ondanks het plaatsen van de ondergrondse vuilcontainers nog steeds smerig. De Partij van de Eenheid pleit voor een hardere aanpak van de vervuiler in de stad. De Partij van de Eenheid wil dat opsporingsambtenaren in burgerkleding dag en nacht worden ingezet om de vervuilers aan te pakken. Repressie voor de vervuilers, de vervuiler betaalt!
Er moeten meer afvalbakken worden geplaatst op locaties waar er te weinig zijn. Op deze manier kan het ontstaan van zwerfafval voorkomen worden. Het onderhoud van de straten, pleinen en speelplekken in de wijken van Den Haag behoren tot de kerntaken van het gemeentelijke bestuur. Op speelplekken geldt een rookverbod, zodat onze kleinsten worden beschermd tegen de schadelijke gevolgen van meeroken.

Meer groen
Veel straten in de wijken van Den Haag zijn nog erg kaal en er is een tekort aan groen. De gemeente heeft een mooi begin gemaakt door bij de bouw van nieuwe speelpleinen in de stad, rekening te houden met het groen. De Partij van de Eenheid vindt dat dit gestimuleerd moet worden. Onze kinderen moeten kunnen opgroeien in een schone en groene wijk. Er moet een verhouding zijn tussen de stedelijke uitstraling van de stad en het groen. Bomen, struiken en planten dienen als “longen” van de stad en daarom moet het verwijderen van de “longen” voorkomen worden. Voor elke boom die gekapt wordt, moeten er twee geplant worden.

De Partij van de Eenheid wil dat een beter milieu meer gepromoot wordt onder de diverse multiculturele groepen in onze stad en dat initiatieven gesteund worden met als doel Den Haag tot een mooie, schone en gezonde stad te modelleren.

Het parkeerbeleid en openbaar vervoer
In een grote stad als Den Haag hoort parkeerproblematiek en daar dienen we zorgvuldig mee om te gaan. Het is onaanvaardbaar dat in sommige wijken zeven dagen per week betaald parkeren is ingevoerd. Het falende parkeerbeleid is voor veel Hagenaars een doorn in het oog. De Partij van de Eenheid wil dat het betaald parkeren pas ingevoerd wordt in wijken NA een uitgebreide enquête onder bewoners die er positief tegenover staan.

Betaald pakeren kan maximaal tot 6 dagen per week van 09.00 uur tot 18.00 uur worden ingevoerd. Op zondag blijft het gratis parkeren. Burgers moeten bij elkaar op bezoek kunnen gaan, zonder een limiet te hebben op het aantal uren dat ze op bezoek zijn. Tevens pleit de Partij van de Eenheid voor uniforme tarieven voor de hele stad.

Elke Haagse burger heeft recht op een bewonersvergunning tegen een schappelijk tarief, waarmee hij/zij in de hele stad kan parkeren. Wij stoppen de burger niet gedwongen weg in vuile, onveilige en dure parkeergarages. Verder vindt de Partij van de Eenheid dat in volkswijken waar veel buitenlandse kentekens voor parkeerdruk zorgen, de huisjesmelkers worden aangepakt. Op deze manier kan het aantal buitenlandse kentekens worden verminderd.

Daarnaast is vrije keuze voor vervoersmiddel belangrijk. Hier zijn hoogwaardig openbaar vervoer, goede fietsvoorzieningen en voetpaden voor nodig. De Partij van de Eenheid wil graag pilots opzetten met gratis openbaar vervoer, zodat autogebruik wordt verminderd. Een aantal jaar geleden is er een pilot geweest voor 65-plussers met ooievaarpas, waarbij het reizen met het openbaarvervoer gratis was. Dit is inmiddels ingevoerd bij de HTM, maar de Partij van de Eenheid wil kijken naar de mogelijkheden of dit ook bij andere aanbieders ingevoerd kan worden. Tevens wil de Partij van de Eenheid serieus gaan kijken naar de mogelijkheden om andere ooievaarspashouders gratis gebruik te kunnen laten maken van het openbaar vervoer.

Het aantal parkeerplaatsen moet in sommige wijken verhoogd worden en de fietsers moeten hun fiets in hun eigen straat kwijt kunnen.

Leefbaarheid in wijken
De leefbaarheid in vele wijken in Den Haag wordt verstoord door de aanwezigheid van barretjes en Shisha lounges. De drank- en horecawet moet strenger toegepast worden. Binnen deze wet is het reeds mogelijk om dronken cafébezoekers aan te pakken en te weren. Veel vechtpartijen en andere geweldsexplosies vinden plaats na overmatig drankgebruik in cafés. De handhavingsteams gaan hier strenger op toezien en lik-op-stuk beleid toepassen.

Shisha-lounges zijn beerputten van criminaliteit en overtredingen van de Tabakswet. De Partij van de Eenheid wil dat er geen vergunningen meer worden uitgereikt voor het openen van nieuwe lounges en de huidige lounges moeten sneller gesloten worden bij misstanden. Integrale acties van de politie, douane, belastingdienst en de Voedsel en Warenautoriteit worden geïntensiveerd en er wordt hard doorgepakt.

De Partij van de Eenheid ziet het bewust maken van jongeren, door middel van grootschalige campagnes die wijzen op de gevaren van het roken van shisha, als verantwoordelijkheid van de overheid. De gezondheid van de Haagse burger moet hoog op de agenda staan. Hierbij is het belangrijk om de jongeren alternatieven te bieden als het gaat om vrijetijdsbesteding. Dit kan door middel van educatieve en sportieve vrijetijdsbesteding.

Onderwijs

Goed onderwijs is de sleutel tot een internationale samenleving die gevormd wordt door nieuwe welvaart en persoonlijke economische groei. De Partij van de Eenheid is voorstander van een kwaliteitsimpuls in het onderwijs. Investeren in het onderwijs, is investeren in de toekomst. Goed onderwijs opent de deur van ieders persoonlijke ontwikkeling en geluk en baant hiermee een weg naar de arbeidsmarkt. Goed onderwijs moet kansen bieden voor een ieder in onze samenleving om zichzelf optimaal te kunnen ontplooien in een brede vorming op het gebied van kennis en talent. Dus ook op het gebied van sociale vaardigheden, creativiteit, burgerschap en mens en maatschappij. Met goed onderwijs trek je het individu mee op ontdekkingsreis om interesses en kwaliteiten te vormen. Voor elk individu is er plek in onze samenleving.

Een zorgelijk feit is dat de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs daalt. Het onderwijs biedt te weinig uitdaging om het beste uit jezelf te halen. Een tekort aan deskundigheid loopt op. De Partij van de Eenheid pleit voor uitdaging van onze intellectuele toppers en wil voorkomen dat ze afhaken. Door flexibel beleid moet voorkomen worden dat jongeren onder- of bovenadvisering krijgen. Taal- en rekenachterstanden moeten vroegtijdig gesignaleerd en verholpen worden. Ook het niveau van de docenten moet dringend omhoog. De leraar staat centraal en bepaalt het niveau van het onderwijs. De Partij van de Eenheid investeert daarom in ontwikkeling en appreciatie van docenten. Om dit te realiseren wordt het kwaliteitsverhogende Actieplan Leerkracht ter verbetering van de lerarenbeloning onverkort doorgevoerd.

De Partij van de Eenheid garandeert de vrijheid van onderwijs en voornamelijk Islamitisch onderwijs, mits dit onderwijs aan kwaliteitscriteria voldoet. Kwaliteit is van cruciaal belang en de Partij van de Eenheid wil Islamitische scholen zien die ruim boven de maat presteren. Zowel de oprichting van Islamitische basisscholen als voortgezet onderwijsinstellingen worden van harte ondersteund in Den Haag. De gemeente tovert geen fratsen uit de hoge hoed om langs allerlei kronkels het Islamitisch onderwijs tegen te werken, maar kijkt objectief en rechtvaardig naar de aanvragen en beoordeelt deze op hun merites. De Partij van de Eenheid gaat niet mee in de anti-islam sentimenten van delen van de samenleving, maar kiest voor het zelfbewustzijn. Islamitische kinderen hebben te allen tijde recht op hun eigen religieuze normen en waarden en de Islamitische scholen leiden deze kinderen op tot bekwame modelkinderen die de Nederlandse taal perfect beheersen en zich staande weten te houden in de samenleving. Geen randgroepjongeren meer die voor overlast zorgen, maar behulpzame welwillende bewuste jongeren die gaan laten zien dat het anders kan en moet.

Eigen verantwoordelijkheid dragen met de juiste begeleiding en open naar de samenleving om op termijn de anti-islam sentimenten weg te nemen die overigens zijn ontstaan als gevolg van de eigen misdragingen binnen de gemeenschap. Met kwalitatief goed Islamitisch onderwijs worden kinderen opgevoed met de juiste middelen. Goed voorbeeld doet volgen! Uiteraard respecteert de Partij van de Eenheid alle vormen van bijzonder onderwijs op welke grondslag dan ook en dient hier ruimte voor te zijn.

Jeugdzorg

Per 1 januari 2015 komt de verantwoordelijkheid van de jeugdzorg bij de gemeente te liggen. Op het gebied van jeugdzorg hebben we onze zorgen al eerder kenbaar gemaakt. Door de fusie tussen grote spelers op het gebied van jeugdzorg dreigt een monopolist te ontstaan die teveel invloed gaat krijgen op het te voeren beleid en op de kosten van de zorgverlening. De Partij van de Eenheid gaat zich inzetten voor voldoende keuzevrijheid bij ouders in het kiezen van een zorgaanbieder. Daarnaast gaat de Partij van de Eenheid voor een kwaliteitsbeoordeling die primair ligt bij de ouders. Oftewel, ouders kunnen de zorgaanbieders zelfstandig beoordelen.

De Partij van de Eenheid wenst ook niet dat zorgverzekeraars mede gaan beoordelen welke zorgvariant wel en welke niet vergoed gaat worden. Wij zetten ons ervoor in om de meest uitgebreide vergoedingen te realiseren.

Het heeft er alle schijn van dat de jeugdzorg weinig op heeft met de religieuze en culturele achtergronden van mensen en het liefst ziet dat veel van onze kinderen assimileren in de samenleving. Te vaak worden kinderen onterecht uit huis geplaatst, en ondergebracht bij pleeggezinnen die niet dezelfde culturele en/of religieuze achtergronden hebben als het kind. We kennen allemaal het verhaal van Yünes, het Turkse jongetje, dat werd ondergebracht bij een lesbisch stel.

Ook is er binnen de reguliere jeugdzorg veel te weinig kennis van de culturele achtergrond van het gezin en van de Islamitische wijze van opvoeden. Veel gezinnen hebben behoefte aan opvoedondersteuning maar durven om deze redenen geen contact op te nemen met de reguliere zorg uit angst hun kinderen kwijt te raken. Dat dit een ongewenste situatie is mag duidelijk zijn.

Per 1 januari 2015 komt de verantwoordelijkheid van de jeugdzorg bij de gemeente te liggen. De Partij van de Eenheid pleit daarom voor een Haagse jeugdzorginstelling die kennis heeft van de culturele omgeving van het gezin en van de normen en waarden die binnen de diverse gemeenschappen gelden met betrekking tot het gezin en de opvoeding.

Daarnaast wil de Partij van de Eenheid dat onder andere de Islamitische wijze van opvoeden erkend wordt binnen de pedagogische beroepsopleidingen en binnen de professionele jeugdzorg.

Economie

Ook In 2014 blijven in Den Haag de gevolgen van de economische crisis voelbaar. De werkloosheid loopt nog steeds op en er worden meer faillissementen uitgesproken. Steeds meer mensen zijn afhankelijk van een uitkering, waaronder ook veel jongeren die met een goed diploma van school afkomen. Naar de mening van de Partij van de Eenheid zitten nog steeds teveel mensen in de bijstand en dat biedt geen perspectief op verbetering, indien mensen hierin blijven. Echter, wij gaan geen mensen pesten met harde onbeschofte huisbezoeken, maar pakken alleen de fraudeurs aan. Geduldig en gericht zetten we de teams in op de hotspots. De welwillende burger die in de bijstand zit, wordt begeleid naar een baan door externe professionals in te schakelen. Deze professionals hebben reeds in andere steden aantoonbaar resultaat geboekt door duizenden bijstandsgerechtigden aan een betaalde baan te helpen. Een-op-een begeleiding naar een baan is het credo en geen harde huisbezoeken of verplichte vernederende baantjes!

In Den Haag is de werkloosheid onder voornamelijk Turkse en Marokkaanse Hagenaars heel erg hoog; maar liefst meer dan de helft binnen deze gemeenschappen is werkloos. Dat vraagt om maatwerk en onze aanpak bestaat uit het in kaart brengen van de typen werkloosheid, om vervolgens maatwerk te kunnen leveren om zoveel mogelijk burgers aan een baan te helpen. Omscholing, bijscholing, aanbod van de Nederlandse taal….extra aandacht juist voor deze groepen om het isolement te doorbreken. Daar waar mensen multicultureel vakmanschap tonen en dit willen omzetten in ondernemingsmogelijkheden ondersteunt de gemeente dit van harte door faciliteiten en met behoud van uitkering in de beginfase. Iedereen doet mee en staat niet aan de kant, wegens onwil en bureaucratie.

De wijkeconomie in de diverse wijken is van cruciaal belang om werkgelegenheid en stageplaatsen te creëren. Wat de Partij van de Eenheid betreft wordt het aanbod van ondernemingen in met name de krachtwijken een stuk veelzijdiger dan het huidige aanbod. De krachtwijken hebben advocatenkantoren, adviesbureaus, makelaarskantoren enz. nodig en niet de zoveelste bar of shisha lounge die de leefbaarheid onder druk zetten en jongeren beschadigt!

Stageplekken zijn cruciaal voor jongeren, aangezien ze een eerste kennismaking opleveren met de arbeidsmarkt. Nog altijd vinden teveel jongeren geen stageplek en worden sommige jongeren zelfs gediscrimineerd op basis van hun uiterlijk en religieuze overtuigingen. De Partij van de Eenheid laat de gemeente inzetten op een convenant met bedrijven waar zaken meegedaan wordt om meer stageplekken te realiseren. Daarnaast wordt met scholen gekeken naar mogelijkheden om scholen verplicht stages te laten regelen voor leerlingen.

Sport

De Partij van de Eenheid stimuleert sportdeelname onder alle lagen van de Haagse bevolking. Voldoende beweging is belangrijk voor een goede conditie en voor het behoud van een goede gezondheid. Verenigingen en burgerinitiatieven in de wijken, die door middel van sportactiviteiten jong en oud in beweging krijgen, moeten gesteund worden door de gemeente. De Partij van de Eenheid ondersteunt o.a. onderlinge straatvoetbalcompetities en initiatieven van Martial Arts die razend populair zijn onder veel Haagse jongeren. Straatvoetbalcompetities kunnen in de warme maanden goed worden gefaciliteerd door bestaande pleinen en Cruijff Courts en zijn met weinig middelen te realiseren. Dit leidt tot verbindingen door de hele stad. Jongeren ontmoeten elkaar en verbroederen door middel van sport.

Vele sporten die uitgeoefend worden in Den Haag zijn naast een bewegingsgelegenheid of hobby ook een belangrijke deel van de sociale cultuur van de stad. Sport moet voor jong en oud, man en vrouw met welke achtergrond dan ook toegankelijk zijn.

Het gescheiden zwemmen is een concreet voorbeeld als het gaat om toegankelijkheid van sport. De Partij van de Eenheid wil het gescheiden zwemmen in Den Haag terugbrengen. Zo kunnen de vrouwen, die zich niet prettig voelen in een bad met mannen, ook weer gaan zwemmen. De Partij van de Eenheid is voorstander van het Moeder/Dochter en Vader/Zoon zwemmen en biedt daar voldoende ruimte voor. De opvoedkundige band wordt hierdoor versterkt en kinderen leren op jonge leeftijd het belang van sport.

De Partij van de Eenheid zet in op het verbinden van professionele en amateur sportverenigingen. Amateurverenigingen krijgen weer bijval en ondersteuning en stimuleren vrijwilligerswerk. Geweld, racisme en hufterig gedrag worden uitgesloten op straffe van intrekking van subsidies. Burgerinitiatieven worden ondersteund door een goede sportinfrastructuur en een effectieve en geschikte ondersteuning van deze groepen, wat uiteindelijk een veel beter en goedkoper resultaat oplevert dan een dure Sportcampus.

Zorg en welzijn

Het rechtse college van Den Haag begon de afgelopen collegeperiode met het flink inkorten van de Boodschappen Begeleidingsdienst. Een dienst die zichzelf jaren had bewezen in Den Haag door bijna 6.500 ouderen uit het isolement te halen. Onze ouderen werden gehaald en gebracht met busjes voor een boodschapje, een dagje uit EN talloze welzijnsactiviteiten, zoals het aanvragen van voorzieningen en administratieve rompslomp werden door enthousiaste medewerkers uit handen genomen. De Partij van de Eenheid heeft zich fel verzet tegen het inkrimpen van deze waardevolle dienst en vindt het tot op heden een schande dat ten faveure van bevriende welzijnsinstellingen de Boodschappen Begeleidingsdienst de nek is omgedraaid. Wat de Partij van de Eenheid betreft draaien we deze maatregelen terug en wordt de Boodschappen Begeleidingsdienst weer nieuw leven ingeblazen. Voor onze ouderen dienen wij immers al het nodige te doen om ze van gemakken te voorzien en de Boodschappen Begeleidingsdienst deed dit voortreffelijk en efficiënter dan de subsidie slurpende grootmachten.

De Partij van de Eenheid wil afrekenen met malafide zorginstellingen en thuiszorgorganisaties die frauderen met gemeenschapsgelden. Een harde aanpak is het motto en het zoveel mogelijk kaalplukken van malafide organisaties en instellingen. Initiatieven vanuit mantelzorg omarmen wij en wij bieden waar nodig de financiële en begeleidende ondersteuning. Zorg kan kleinschaliger en efficiënter. En met name in de wijk!

De Partij van de Eenheid zet graag collectieve contracten met zorgverzekeraars voort voor de mensen met een smalle beurs en intensiveert de samenwerking om het maximale eruit te halen voor onze burgers in de stad die het niet breed hebben.

Subsidies voor onzinprojecten jagen we de begroting uit en subsidie wordt alleen nog maar verstrekt in de vorm van Loon naar Werken. De Partij van de Eenheid gaat harder controleren op de output van welzijnswerk. Er zullen harde cijfers aangetoond moeten worden en geen verslagen meer op papier met enkele leuke foto’s. Jongeren dienen daadwerkelijk geholpen te worden en kleinschaligheid is het devies in plaats van miljoenen te pompen in bodemloze putten van overheersende welzijnsinstellingen. Initiatieven vanuit de burgers zelf, die werken met rolmodellen omarmen en ondersteunen wij. Wat ons betreft gaat er geen subsidie meer naar professionele bureaus die meer hun eigen zakken vullen dan de problemen daadwerkelijk aan te pakken.

Het Islamitisch maatschappelijk activeringswerk is al jaren verdwenen uit Den Haag en het is er de Partij van de Eenheid aan gelegen dat juist binnen de grote Islamitische gemeenschap in Den Haag meer verantwoordelijkheid komt voor het maatschappelijk activeringswerk. Drugsverslaafden met een Islamitische achtergrond, armoedebestrijding, voorlichting, jeugdzorg….een greep uit de maatschappelijke problemen waar ook veel moslims in Den Haag mee kampen en waar vanuit de eigen organisaties weinig antwoord op is. De Partij van de Eenheid gaat in gesprek met betrouwbare Islamitische partners in de stad teneinde dit maatschappelijk activeringswerk op professioneel niveau te bewerkstelligen. Onze Islamitische burgers van de stad hebben recht om vanuit de eigen religieuze normen en waarden dergelijk werk aangeboden te krijgen, zoals het STEK er (gelukkig) is voor de Christelijke burgers van onze stad en de Hindoestaanse gemeenschap ook goed georganiseerd is, waarvoor veel respect!

Contact

Partij van de Eenheid
Spui 70
2611 BT – Den Haag

info@partijvandeeenheid.nl
070-353 23 50