De Partij van de Eenheid is in de eerste plaats opgericht om de belangen van de Islamitische gemeenschap in Den Haag te behartigen en op te komen voor alle mensen die een beroep op de partij doen.

De Islamitische normen en waarden zijn leidend bij de handelingen van de partij. Onze politieke standpunten zullen te allen tijden worden getoetst aan de Islamitische leer. Waar nodig wordt advies ingewonnen bij instellingen en erkende personen met kennis van de bronnen van de Islam.

Vanuit deze basis, komt de partij op voor alle mensen die zich verdrukt voelen in onze samenleving. De menselijke waarde staat voorop en vanuit Islamitisch perspectief zijn wij verplicht om onrecht en ongelijkheid aan te kaarten en te bestrijden. Onze partij komt dus niet specifiek op voor moslims, maar voor alle burgers die een beroep op onze partij doen. Juist in deze omstandigheden van wederzijds wantrouwen en diepliggende onverdraagzaamheid, ziet de partij het als een plicht om goed en sterk burgerschap te promoten.

Het doel van de partij is tevens om de kloof tussen moslims en niet-moslims te verkleinen, te streven naar een samenleving op basis van wederzijds respect en begrip en bovenal een veilige omgeving te waarborgen waarin geen plaats is voor haat en geweld uit welke hoek dan ook. Het is goed om een stevig debat te voeren, een uitgesproken mening te hebben en flinke verschillen van meningen te hebben. Echter, de partij zal nooit meedoen aan stemmingmakerij of bewuste ongefundeerde zwartmakerij van andere religies, culturen enz. Een debat voert de partij op basis van inhoud en eerlijkheid, ook al zou die eerlijkheid leiden tot controverse bij sommigen. Eerlijkheid is een groot goed en vele malen belangrijker voor ons als partij dan een leugenachtige mening op basis van de vrijheid van meningsuiting.

De partij vertegenwoordigt geen specifieke stroming in de Islam. Er is maar één Islam, de Islam van Allah De Verhevene en Zijn Profeet Vrede zij met hem en zoals deze is gecontinueerd en uitgedragen door de vrome voorgangers, moge Allah tevreden met hen zijn.

Het is de plicht van de partij om waar nodig de misstanden binnen de eigen gemeenschap aan de kaak te stellen en deze misstanden te bestrijden. De partij loopt niet weg voor haar verantwoordelijkheden en verafschuwt haat, geweld, onrecht en misdaad en zal met alle mogelijke middelen in samenwerking met anderen deze zaken aanpakken en bestrijden. Streng doch rechtvaardig.

Het streven is om onze doelen te realiseren door middel van politieke deelname in de Haagse gemeenteraad op korte termijn en in meerdere organen in Nederland op de langere termijn. Het is van belang om de positie in de Haagse raad te versterken door het behalen van meerdere zetels bij de gemeenteraadsverkiezingen om zo een stevige basis te creëren voor de toekomst.

Contact

Partij van de Eenheid
Spui 70
2611 BT – Den Haag

info@partijvandeeenheid.nl
070-353 23 50